В изпълнение на договор за безвъзмездна помощ с водещ партньор „Модак-Т“ ООД  с № 5b.3d.10 (MIS code-00397291), заглавие на проекта „Модак-Т“ ООД – Koumpis Ioannis – Трансгранично партньорство в индустрията на пелети“, финансиран по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3d: «Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси» на Програма за сътрудничество „Интеррег V – Гърция-България“ 2014-2020, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България./ project title „Modak-T LLC – Koumpis Ioannis – Crossborder partnership in pellets industry“, funded on INVESTMENT PRIORITY 3d: «Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes» of Cooperation Programme “Interreg V –A Greece-Bulgaria” 2014-2020, funded by European Union, through European Regional Development Fund and co-funded by Budget of Republic of Bulgaria./

Публична покана  за избор на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ, с предмет: „Доставка на производствено оборудване“.

Срок за подаване на офертите – 02.04.2021г.

Документация за участие:   свалете от тук !

 

Последно актуализирана 26.03.2021г.

 

Top