Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.

Стартира проект „Модак-Т“ ООД – Koumpis Ioannis – Трансгранично партньорство в индустрията на пелети“, по договор за безвъзмездна помощ № 5b.3d.10 (MIS code-00397291), финансиран по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3d: «Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси» на Програма за сътрудничество „Интеррег V-А – Гърция-България“ 2014-2020, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на РГърция и РБългария.

Проектът включва комплексни инвестиции в производството и търговията с пелети от дърво и първично обработен дървен материал – греди и дъски, с цел повишаване на конкурентоспособността на конкурента на МСП в трансграничния регион Гърция-България, както и за създаване на нова устойчива работа в трансграничните райони – община Александрополис. По-конкретно инвестицията включва следните основни дейности: 1 Инвестиции в две съществуващи предприятия, включително закупуване на оборудване, транспортни превозни средства и ИТ оборудване 2 Инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие 3 Дейности по популяризиране и маркетинг 4, свързани с изпълнението и мониторинга на инвестиционния план Целевите групи са: МСП при първата обработка на дървен материал в трансграничен регион – България; Безработни лица, живеещи в трансграничния регион Гърция-България. Целта на инвестиционния план е: • да се модернизира • да се увеличат продажбите • да се намалят разходите и оперативните разходи • да се подобрят продуктите и качеството на предоставяните услуги • да се подобри конкурентоспособността му спрямо други предприятия в региона • да предложи работа на нов служител Планираните резултати са: За Водещ партньор : Модернизация на производството , чрез нова производствена линия за първична обработка на дървесина, включително пелети, греди и плочи. Увеличаване на производствения капацитет на производството на дървесни пелети. Производство на нови продукти – греди и дъски. Увеличават се технологичните възможности за операции, свързани с първичната обработка на дървен материал, по отношение на работната площ, инструментите, прецизността. Общата производителност се увеличава и производствените разходи намаляват производството без отпадъци с по-оптимално използване на ресурсите и по-ниски разходи за крайния продукт. Ръчната работа в производствения процес ще намали, а оттам и риска от трудови злополуки и грешки, причинени от човешкия фактор. Автоматизирани са процесите, свързани с опаковането на готовите продукти и транспортирането на материали/суровини. За партньор по проекта: Увеличаване на капацитета за обработка и дистрибуция на магазини Увеличаване на потенциалния пазар и количествата целеви клиенти. Най-малко 1 нови устойчиви работни места ще бъдат разкрити от гръцкия партньор за минимум 3 години.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Повече информация може да намерите на http://peletirodopa.com

 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на „Модак-Т“ ООД и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни управляващия орган и Съвместния секретариат“

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

 

Project „Modak-T“ Ltd. – Koumpis Ioannis – Cross-border partnership in the pellets industry“ has started, under grant agreement No 5b.3d.10 (MIS code-00397291), funded under INVESTMENT PRIORITY 3d: «Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes» of Cooperation Programme “Interreg V –A Greece-Bulgaria” of the Interreg V-A – Greece-Bulgaria Cooperation Programme 2014-2020, funded by the European Union , through the European Regional Development Fund and co-financed by the budget of the Republic of Greece and the Republic of Bulgaria.

 

The project includes complex investments in production and store equipment for the production and trading of pellets from wood and primary treated wood – beams and boards, with aim to increase the competitor’s competitiveness of SME’s in crossborder region Greece-Bulgaria, as well as to create new sustainable job in cross-border areas – Alexandropolis municipality. More specifically, the investment includes the following main activities: 1 Investments in two existing enterprises, including purchase of equipment, transport vehicles and IT equipment 2 Investments aimed at increasing employment in an existing enterprise 3 Promotion and marketing activities 4 Activities, associated with the implementation and monitoring of the investment plan The target groups are: SMEs in the first processing of timber in crossborder region Greece-Bulgaria; Unemployed persons living in crossborder region Greece-Bulgaria. The aim of the investment plan is: • to modernize • to increase its sales • to reduce its costs and operating costs • to improve its products and the quality of the services provided • to improve its competitiveness vis-à-vis other businesses in the region • to offer work to a new employee The planned results are: For Lead partner : Modernization of production, trough new production line for primary processing of wood, including pellets, beams and boards. Increasing of production capacity of wood pellets production. Production of a new products – beams and boards. The technological possibilities for operations related to the primary processing of timber, in terms of work area, tools, precision, are increased. The overall productivity increases and the cost of production is reduced Wasteless production with more optimal resource utilization and lower cost of the final product.

Manual work in production process will reduce, and hence the risk of labor accidents and mistakes caused by the human factor. Processes related to packing of finished products and transportation of materials / raw materials are automated. For Project Partner: Increasing of store processing and distribution capacity Increasing of potential market and quantities of target clients. A minimum of 1 new sustainable jobs will be disclosed of Greek Partner for minimum 3 years.

 

The deadline for implementation of the project is 36 months.

 

More information can be found at http://peletirodopa.com

 

“The contents of this publication are sole responsibility of  “Modak” LLC and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

 

Последно актуализирана 20.01.2021г.

 

Top