Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.

Приключиха успешно основните дейности от българска страна, по проект „Модак-Т“ ООД – Koumpis Ioannis – Трансгранично партньорство в индустрията на пелети“, по договор за безвъзмездна помощ № 5b.3d.10 (MIS code-00397291), финансиран по ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3d: «Подкрепа на капацитета на МСП да растат на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси» на Програма за сътрудничество „Интеррег V-А – Гърция-България“ 2014-2020, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на РГърция и РБългария.

По проектът се изпълниха комплексни инвестиции в производството и търговията с пелети от дърво и първично обработен дървен материал – греди и дъски, с цел повишаване на конкурентоспособността на конкурента на МСП в трансграничния регион Гърция-България, както и за създаване на нова устойчива работа в трансграничните райони – община Александрополис. Водещият партньор постигна заложените резултати : да модернизира производството си, чрез нова производствена линия за първична обработка на дървесина, включително пелети, греди и плочи, включително увеличаване на производствения капацитет на производството на дървесни пелети и стартиране производство на нови продукти – греди и дъски. Също така са увеличени технологичните възможности за операции, свързани с първичната обработка на дървен материал, по отношение на работната площ, инструментите, прецизността, както са намелни производствените разходи и се създава по-оптимално използване на ресурсите и по-ниски разходи за крайния продукт. Не на последно място ръчната работа в производствения процес се намали, а оттам и риска от трудови злополуки и грешки, причинени от човешкия фактор, чрез автоматизиране на процесите, свързани с опаковането на готовите продукти и транспортирането на материали/суровини.

Повече информация може да намерите на http://peletirodopa.com

 

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на „Модак-Т“ ЛЛС и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни управляващия орган и Съвместния секретариат“

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

 

The main activities on the Bulgarian side of the project „Modac-T“ Ltd – Koumpis Ioannis – Cross-border partnership in the pellet industry“, under grant agreement № 5b.3d.10 have been successfully completed. (MIS code-00397291), funded under INVESTMENT PRIORITY 3d: „Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets and to participate in innovation processes“ of the Interreg V-A – Greece-Bulgaria Cooperation Programme 2014-2020, financed by the European Union, through the European Regional Development Fund and co-financed by the budget of the Hellenic Republic and the Republic of Bulgaria.

The project implemented complex investments in the production and trade of wood pellets and primary processed timber – beams and boards, in order to increase the competitiveness of SME competitors in the cross-border region Greece-Bulgaria, as well as to create new sustainable jobs in the cross-border areas – the municipality of Alexandroupolis. The lead partner achieved the set results: to modernise its production, through a new production line for the primary processing of wood, including pellets, beams and slabs, including increasing the production capacity of wood pellets and starting the production of new products – beams and boards. Also, the technological capabilities for operations related to the primary processing of timber have been increased in terms of working area, tools, precision, as well as production costs have been found and a more optimal use of resources and lower costs for the final product are created. Last but not least, manual work in the production process has been reduced, and hence the risk of work accidents and errors caused by the human factor, by automating processes related to the packaging of finished products and the transport of materials/substances.

 

More information can be found at http://peletirodopa.com

 

“The contents of this publication are sole responsibility of  “Modak” LLC and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

 

Последно актуализирана 31.05.2022 

 

Top